Årsmöte

Årsmöte:

Årsmötet kommer pga rådande situation av Covid 19 även i år hållas digitalt. Tiden för mötet är 28/2 kl 19:00. En digital länk kommer att presenteras här ca 1h innan mötet börjar.

Motioner som önskas behandlas på årsmötet under § 8 skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 2022-02-05.

 

Agenda Årsmöte 2022 Kållandsö Marina Båtklubb

Tid: 2022-02-28, kl. 19.00 Plats: Pingstkyrkan ,Lidköping

Förslag till dagordning

§1  Årsmötets öppnande

§2  Fråga om årsmötets laga utlysning

§3  Fastställande av dagordning

§4  Val av funktionärer för årsmötet: ordförande, sekreterare, två justeringsmän två rösträknare

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

§6  Revisionsberättelse

§7  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8  Motioner och propositioner

§9  Beslut om höjning av medlemsavgift beroende på ökad avgift till SBU och budget

§10  Val av styrelse och suppleanter

§11  Val av revisorer och suppleanter

§12  Val av valberedning

§13  Övrig information från styrelsen såsom café/pub, arbetshelger, planering av utbyggnad av puben, fortsatt renovering av vagnslidret, laddstolpar mm

§14  Årsmötet avslutas

§15  Övriga frågor

Notera att de frågor som kommer upp under övriga frågor inte kommer att tas upp för årsmötesbeslut då denna punkt ligger efter mötet.

KÅLLANDSÖ MARINA BÅTKLUBB
Stengatan 2 531 55 LIDKÖPING