Arbetar du med båten?


Källa: https://miljoskaraborg.se/Nyheter/haller-du-pa-och-jobbar-med-din-bat/

Håller du på och jobbar med din båt?

Det finns en hel del saker du som båtägare kan göra för att skydda sjöarna och haven från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Den som ansvarar för hamnen och även du som båtägare har ett stort ansvar för att inte förorena vattnen vid hamnen och där du färdas samt områdena i och runt hamnen. Det här behöver du ha kontroll över:

 • Båtbottenfärger
 • Alternativa metoder till båtbottenfärger och hur de används
 • Uppställningsplatser
 • Båtupptagningsplatser
 • Muddring
 • Finns det förorenade områden?
 • Farligt avfall
 • Toalettavfall
 • Påfyllning av drivmedel (cisterner, sjömack)
 • Buller
 • Båtåtervinning 

 

Läs gärna mer i länkade broschyrer.

Vem är ansvarig för verksamheten i hamnen?

Det kan till exempel vara den enskilda båtägaren, båtklubben, hamnansvarig, hamnägaren eller fastighetsägaren.  

Inga godkända bottenfärger för insjöar

Insjöar (och Bottniska viken) räknas som extra känsliga vatten. Därför finns det inga godkända båtbottenfärger för båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i en sjö (eller i Bottniska viken). För att använda båtbottenfärger krävs att alla olika verksamhetsutövare har tillräcklig kunskap om vad som gällerför att skydda miljön, sig själv och alla land- och vattenlevande organismer. Har du båten förtöjd i en sjö (eller i Bottniska viken) får du endast använda alternativa metoder eller biocidfria färger. En alternativ metod kan till exempel vara att tvätta båtbottnen regelbundet (2-3 gånger per år).

TBT-färger (tennorganiska föreningar) får inte förekomma på båtskrov

Sedan 2008 finns ett totalförbud mot att använda bottenfärger som innehåller TBT (är en biocid). Förbudet innebär att sådan färger överhuvudtaget inte får förekomma på båtskrov. Du måste ha koll på om din båt är målad med sådan färg. Även om du inte har använt sådan färg själv, så måste du veta om de tidigare färglagren är målade med TBT-färg. Färgen måste i så fall tas bort. Det är viktigt att det görs på ett fackmannamässigt sätt och med rätt skyddsutrustning för att skydda både hälsan och miljön. Tänk på att den borttagna färgen är giftig. Slipdamm och färgresten är farligt avfall och ska samlas upp och tas hand om som farligt avfall.

Tvätta båtbotten på rätt sätt

Det finns inga båtbottenfärger som är helt giftfria. En bra lösning, i stället för att måla om båtbotten, är att tvätta båten under säsongen. Det finns flera olika lösningar för mekanisk rengöring. Det innebär att du tvättar eller borstar båtbotten i stället för att måla. Observera! Om du inte har sanerat båten från biocidfärger så kan biociderna frigöras när du tvättar båtbottnen!

Hamnarna har ansvar för egenkontroll

Som verksamhetsutövare för miljöfarlig verksamhet ska du planera och kontrollera verksamheten (hamnverksamheten) för att motverka olägenheter för människors hälsa eller miljön. Du ska även hålla dig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Hamnen är skyldig att ha en avfallsplan

Syftet med avfallsplanen är att hamnen ska ha tillräckliga möjligheter att ta emot avfall, både från besökande båtgäster och båtägare som har hamnen som sin hemmahamn. Läs gärna mer om vad avfallsplanen ska innehålla i broschyren ”Mottagning av avfall från fritidsbåtar”.

Ta hand om farligt avfall

Det finns speciella regler för hur farligt avfall ska hanteras och mellanlagras. Det finns olika sätt att lösa hur farligt avfall kan tas om hand. Kontakta Transportstyrelsen för övergripande regler och Miljösamverkan för lokala bestämmelser.

Toalettavfall från fritidsbåtar

Det är numera förbjudet att släppa ut toalettvatten från fritidsbåtar i sjöar eller haven. Vid Vätterns västgötadel finns tömningsstationer i Hjo och Karlsborg. Behöver din verksamhet ha en tömningsstation för toalettavfall? Läs gärna mer på Transportstyrelsens webbplats och i olika broschyrer.

Hantering av båtbränsle

Hamnen som tillhandahåller bränsle behöver ha rutiner för hur ni tar om hand bränsle- och oljespill i och omkring hamnen.

Lagen ställer olika krav

Miljöbalken ställer krav på den som är verksamhetsutövare att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människsors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Lagen ställer även krav att du ska vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Det finns även krav att du väljer produkter som medför så få risker som möjligt för människors hälsa och för miljön.

Länkar:

Parkeringsplatsen

Vi vill uppmana alla medlemmar att inte parkera trailers på parkeringen utan alltid använda ängen.
Vi kommer till nästa säsong se över möjligheten till fler p-platser. Om det är väldigt trångt på parkeringen är ängen även möjlig att parkera bil på.

KMBK arbetshelger 2020

Inställda Arbetsdagar 2020

Vårens arbetsdagar ställs tyvärr in pga Coronavirus.
Vi ställer in vårens arbete helt och hamnkaptenen kommer med hjälp av bryggfogdar att lösa det mest akuta i år.

Eventuellt återkommer vi med om det är behov av arbetshelger i höst.
Vid frågor kontakta i första hand hamnkaptenen via mail alternativt telefon.

 

Anmälan sker till bryggfogdar vid ankomst. Utebliven arbetsdag debiteras med 600 kr.

Vid senare ankomst än kl. 9:00 eller hemgång innan kl. 15:00 utan giltigt skäl, debiteras 100 kr/timme. (Är man klar med sina för dagen tilldelade arbetsuppgifter tillåts tidigare hemgång)

Tala gärna om när ni kommer vad ni vill göra och är duktiga på, t. ex. snickra och måla.

Oöm klädsel.

Som vanligt serveras korv med bröd

ARBETSUPPGIFTER

 •  Bygga om altangolvet utanför restaurangen.
 •  Bygga en brygga nedanför altanen.
 •  Bygga tak över bränslepumpar.
 •  Rödfärga varvslokalen.
 •  Måla linjer på parkering.
 •  Översyn av kärror.
 •  Röja runt parkeringen.
 •  Röja runt piren.
 •  Fylla på makadam mellan parkering och bryggor.
 •  Rätta till rampen och fylla på makadam runt om.
 •  Laga bryggor.
 •  Tvätta lampor på bryggor.
 •  Slipa och olja in utemöblerna.
 •  Div. målning av byggnader.
 •  Bygga väggar runt latrintömning för husbilar.
 •  Göra i ordning gamla hamnkontoret.
 •  Städa förrådet.
 •  Snygga till sandlådan och området runt denna.
 •  Flytta el- o telestolpar som ligger upplagda vid norra änden av parkeringen, för att göra parkeringsplatser där.
 •  Justera rampen till F-bryggan.
 •  Kontrollera lampor på byggnader.
 •  Montera förtöjningsringar och tampar på tankbryggan.
 •  Städa toaletter och vaktstugan.
 •  Göra i ordning parkeringsplatser utanför varvslokalen.
 •  Montera belysning vid altandäcket.
 •  Snickra ihop bänkar och bord.
 •  Ta bort el- och vattenstolpen på vågbrytaren för placering på en annan brygga.