Stadgar

Kållandsö Marina BåtKlubb (KMBK)
Intresseförening Stadgar för Kållandsö Marina Intresseförening
Reviderade 2020-03-03

 • §1 Föreningen, vars namn är Kållandsö Marina Intresseförening, är en IDEELL FÖRENING. Föreningens mål är att förvalta hamnanläggningen för fritidsbåtar i Hörviken Eke 1:22, samt att i övrigt främja medlemmars intresse för båtsport och båtliv.
 • §2 Föreningen är öppen för alla, medlem blir den som sympatiserar med föreningens mål och betalar medlemsavgift.
 • §3 Föreningens årsmöte skall hållas under årets första kvartal. Kallelse sker på lämpligt sätt till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner detta erforderligt eller om så skriftligen påkallas av minst en tiondel av medlemmarna. Kallelse till extra föreningsmöte sker på lämpligt sätt minst två veckor i förväg.
 • §4 Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar, om så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i övriga ärenden i enlighet med den mening ordföranden biträder.
 • §5 Vid årsmöte ska förekomma 1. Fråga om mötet blivit behörigen kallat. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av justeringsmän. 4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar. 7. Bestämmande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår. 8 Val av ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen. 9. Val av revisorer och suppleanter för dessa. 10. Utseende av valberedning.
 • §6 Årsmötet beslutar i alla frågor rörande dessa stadgar och är föreningens högsta beslutande organ.
 • §7 Vid möte med föreningen får till avgörande företagas endast ärende som varit angivet i kallelsen eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. I kallelse till årsmöte behöver dock ej anges de ärenden som enligt § 5 skall behandlas av årsmötet. Medlem som önskar få ärende framlagt för årsmötet ska senast en vecka före årsmötet tillställa styrelsen skriftlig framställning i ärendet.
 • §8 Årsmötet äger rätt att utse andra funktionärer än ovan i § 5 nämnda.
 • §9 Föreningens styrelse består av ordförande samt övriga ledmöter, valda vid årsmötet. Ordföranden väljes för en tid av ett år och övriga för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis så att årligen halva antalet mandat utgår. För de av årsmötet på två år valda styrelseledamöterna väljes suppleanter för ett år. Revisorer och suppleanter för dessa väljes för ett år.
 • §10 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, och kassaförvaltare.
 • §11 Styrelsen som sammanträder minst två gånger varje år, är beslutsför, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta rösterna förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Ordföranden kallar till sammanträde.
 • §12 Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december. Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Revisionen ska vara avslutad och berättelsen angiven senast en vecka före årsmötet.
 • §13 Styrelsen är årsmötets verkställande organ och handlägger löpande ärenden.
 • §14 Valberedningen utgöres av två personer. Valberedningen väljes av årsmötet för en tid av ett år.
 • §15 Firmatecknare är ordföranden och kassaförvaltaren var för sig.
 • §16 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta.
 • §17 För upplösning av föreningen fodras beslut i samma ordning som i §16 stadgas. För giltighet av sådant beslut fordras dock 3/4 majoritet vid vardera mötet.
 • §18 Vid upplösning av föreningen tillfaller kontanta tillgångar, sedan skulderna reglerats, föreningen Livbojen, Kållandsö.